Vieningos sveikatos priežiūros akcijų opcijos

XIIIP Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus metų veiklos ATASKAITA

Administracijos teisinė forma — savivaldybės biudžetinė įstaiga. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Biudžetinių įstaigų įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, šiais Nuostatais.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos viešieji pirkimai

Administracijos steigėja yra Rokiškio rajono savivaldybė toliau — Savivaldybė. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija — Savivaldybė taryba, kurios kompetenciją, veiklos tvarką ir formas reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, kiti teisės aktai.

Administracija turi viešojo juridinio asmens statusą. Administracijos įgaliojimai, išskyrus Administracijos vieningos sveikatos priežiūros akcijų opcijos ir Administracijos direktoriaus pavaduotoją, nėra susiję su Savivaldybės tarybos įgaliojimų pabaiga.

Kelionių organizavimas Paskelbtas Pirkimas po Ketv. Tipas: planuojamas Pirkimo procedūra: neskelbiamos derybos, apklausa Skaityti plačiau » Sąnarių endoprotezai Paskelbtas Pirkimas po Ketv.

Administracijos veikla grindžiama įstatymų viršenybės, objektyvumo, proporcionalumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo principais. Administracijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Administracija yra paramos gavėja.

3 + 1 DIVIDENDAI KAS MĖNESĮ, Investavimas, akcijos, analizė

Administracijos buveinės adresas — Respublikos g. Pagrindinė veiklos rūšis — Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas Administracijos veiklos tikslai — įgyvendinti teisės aktų jai nustatytas funkcijas ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas, Savivaldybės teritorijoje organizuoti ir kontroliuoti Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą bei juos įgyvendinti, organizuoti kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą, atlikti viešojo administravimo funkcijas, efektyviai tenkinti Savivaldybės bendruomenės interesus.

Administracijos veiklos uždaviniai, siekiant iškeltų tikslų, yra užtikrinti: Savivaldybės ir valstybės interesų derinimą; Savivaldybės institucijų veiklos laisvę ir savarankiškumą, kai jos, įgyvendindamos įstatymus, kitus teisės aktus ir įsipareigojimus bendruomenei, priima sprendimus; Savivaldybės veiklos ir Savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumą; Administracija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: Administracijos direktoriaus siūlymu Savivaldybės mero teikimu tvirtina ir keičia Administracijos struktūrą, jos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių Administracijoje; Administracija turi ir kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Savivaldybės institucijų sprendimų jai suteiktas teises.

„Seesam“ ir „Compensa“ tapo viena bendrove

Administracija privalo: Jis yra įstaigos vadovas. Administracijos direktorius pavaldus Savivaldybės darbas iš casa trentino alto adige, atskaitingas Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės merui. Kai savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, Administracijos direktorius ir jo pavaduotojas yra pavaldūs ir atskaitingi Vyriausybės įgaliotiniui.

Administracijos direktorius į pareigas skiriamas Savivaldybės mero teikimu Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio asmeninio pasitikėjimo pagrindu.

vieningos sveikatos priežiūros akcijų opcijos solium kapitalo akcijų pasirinkimo sandoriai

Administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymuose. Administracijos direktorius veiklą organizuoja ir veikia Administracijos vardu bendradarbiaudamas su kitais juridiniais asmenimis, vadovaudamasis šias Nuostatais, pareigybės aprašymu bei Savivaldybės tarybos sprendimais. Savivaldybės administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, nustatytas šiame ir kituose įstatymuose, taip pat kituose teisės aktuose, reglamento nustatyta tvarka atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Jeigu Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybė nesteigiama, Administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai 5 jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, jo pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos teisės aktų nustatyta tvarka pavedamos atlikti kitam Administracijos valstybės tarnautojui.

vieningos sveikatos priežiūros akcijų opcijos žalia dvejetainiai variantai

Administracijos direktorius: Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą; Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir Administracijos veiklą, teikdamas veiklos atskaitas Savivaldybės tarybai ir merui; Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus, informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą; Administracijos direktorius koordinuoja administracijos struktūrinių padalinių veiklą per skyrių vedėjus ir seniūnus, o savivaldybei pavaldžių įstaigų — per šių įstaigų vadovus ir skyrių, kuruojančių tas įstaigas, vedėjus.

Administracijos struktūrinių padalinių ir seniūnijų veiklą reguliuoja Administracijos direktoriaus patvirtinti struktūrinių padalinių ir seniūnijų nuostatai, Administracijos darbo tvarkos taisyklės, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai.

vieningos sveikatos priežiūros akcijų opcijos darbas iš casa ravenna

Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį atskaitingi Administracijos direktoriui arba Administracijos direktoriaus pavaduotojui, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jam suteikti vykdomosios institucijos įgaliojimai bei Administracijos direktorius pavedė vykdyti tam tikras jam įstatymų priskirtas ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos perduotas funkcijas.

Administracijos skyriai privalo palaikyti tarpusavio ryšius taip, kad galėtų objektyviai vykdyti savo funkcijas.

vieningos sveikatos priežiūros akcijų opcijos crypto bio for instagram

Administracijos veikla organizuojama vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės plėtros strateginiu planu, taip pat kitais strateginio planavimo dokumentais ir strateginio planavimo principais, taip pat šiais nuostatais. Administracijos veiklos klausimai aptariami struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių vadovų ir į padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų pasitarimuose.

Pasitarimų metu struktūrinių padalinių vadovai aptaria aktualiausius klausimus ir problemas. Administracija pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

Vieningos sveikatos priežiūros akcijų opcijos tarybos sprendimų projektus Administracija teikia svarstyti tarybos komitetams Rokiškio rajono savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka.

Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus administracijos tarnautojai rengia pagal savo kompetenciją. Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų rengėjai yra asmeniškai atsakingi už tai, kad parengti dokumentų projektai būtų pagrįsti, atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, dokumentų rengimo taisykles.

Padalinių vadovai organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą, inicijuoja jų pakeitimus ar pripažinimą netekusiais galios, jei nenurodytas kitas vykdytojas.

vieningos sveikatos priežiūros akcijų opcijos prekyba skaitmenine valiuta

Taip pat perskaitykite